ZWYCIĘZCA KONKURSU

BIG IDEA

Program obniżania strat wody

Zmniejszenie strat wody do zera do 2040 roku; stworzenie jednej z najlepszych, odpowiedzialnych i zrównoważonych środowiskowo i cyfrowo firm dostarczających wodę i odbierającą ścieki.

STATUS: trwa

O FIRMIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu realizuje zadania z zakresu poboru, uzdatniania i dostarczania wody do odbiorców dla mieszkańców Wrocławia i gmin ościennych oraz odbioru i oczyszczania ścieków. W sierpniu 2021 r. spółka obchodziła jubileusz 150-lecia działalności. Misją MPWiK jest służba społeczności Wrocławia, wspieranie rozwoju miasta oraz dążenie do doskonałości w działaniu. Firma kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój, a odpowiedzialność społeczna stanowi jeden z naszych głównych celów strategicznych. Szczególnym przykładem społecznej odpowiedzialności jest otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, unikatowego centrum wiedzy o wodzie łączącego walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Hydropolis jest także wyjątkowym przykładem rewitalizacji XIX-wiecznego podziemnego zbiornika wody czystej.

W ramach przeciwdziałania stratom wody w sieci dystrybucyjnej wrocławskie MPWiK wdrożyło program ograniczania tego zjawiska. Minimalizacja strat wody jest jednym ze sposobów utrzymania ciągłości dostaw, szczególnie w warunkach rosnącego zużycia i ograniczonej dostępności zasobów.

Początkowo wszystkie dane z monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej analizowane były przez pracowników w surowej formie, ze względu na zwiększającą się liczbę danych analizy stawały się trudniejsze. W konsekwencji tego MPWiK podjęło działania mające na celu zbudowanie szeregu czujników na sieci, przesyłanie danych do chmury i automatyczne przetwarzanie – stworzenie systemu, który informuje o stratach wody i wskazuje miejsca tzw. ukrytych wycieków.

Spółka posiada udziały w wytworzonych narzędziach oraz komercjalizuje je wspólnie z partnerem Future Processing(aktualnie sprzedano kilkanaście licencji)

Cele projektu

 • ograniczenie strat wody w sieci dystrybucyjnej Wrocławia do zera do 2040 roku

Okiem menadżera

Piotr Słomianny
CIO / CFO, MPWiK Wrocław

Projektom sustainability zawsze towarzyszą pytania, czy oprócz stwarzania kosztu mogą one przekładać się na faktyczną wartość. Jesteśmy dumni z tego, że w naszym projekcie efekt ekologiczny udało się połączyć z efektywnością i ekonomią. Cieszymy się, że dzięki współpracy wewnątrz firmy, a następnie poprzez rozwinięcie partnerstwa z dostawcami technologii i wciągnięcie w to innych podmiotów, tworzymy ekosystem rozwoju technologii na rzecz branży wodociągowej w Polsce.

Grzegorz Karlik
Menedżer, Zakład Eksploatacji Sieci, MPWiK Wrocław

W programie ograniczenia strat wody udało nam się połączyć cel wzrostu efektywności działania, ochrony cennych zasobów naturalnych oraz poprawy jakości świadczonych usług dla klientów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii i cyfrowej transformacji osiągnęliśmy wyniki redukcji strat wody, jakie charakteryzują najlepsze przedsiębiorstwa wodociągowe w Europie

Najważniejsze etapy

 • projekt SmartFlow – system monitoringu ilości i ciśnienia wody przepływającej przez sieć w 35 strefach, analizujący potencjalne miejsca awarii
 • rozbudowa SmartFlow o nowe moduły, w tym moduł monitoringu stacjonarnych loggerów szumu do precyzyjnej lokalizacji miejsc występowania ukrytych wycieków na sieci wodociągowej, a także moduł kanalizacyjny do monitoringu pracy sieci kanalizacyjnej i przelewów burzowych
 • prototypowy rejestrator ciśnienia do predykcji występowania tzw. uderzeń hydraulicznych, wpływających na powstawanie awarii
 • system zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy z modułami IoT

Mierzalne efekty

europejska czołówka

MPWiK Wrocław znajduje się w czołówce przedsiębiorstw europejskich pod względem najniższych strat wody wg raportu European Benchmarking Co-operation EBC (międzynarodowe stowarzyszenie prowadzące benchmarking branży wodno-kanalizacyjnej) – wynik spółki w 2020 r. to 9,5% strat przy średniej dla uczestników benchmarku 12%

Wykryte wycieki

0 wycieków

wykrytych od początku wdrożenia SmartFlow

0 m3

wody zaoszczędzonej w wyniku wdrożenia programu

oszczędności

1,5 mln euro oszczędności kosztów operacyjnych spółki

zyski

24 tys. euro – zyski z komercjalizacji rozwiązania

Nowe zdolności organizacji

 • zmiana podejścia do monitoringu sieci wodociągowej z reaktywnego na proaktywne
 • poszerzenie poziomu wiedzy dziedzinowej z zakresu zarządzania infrastrukturą wodną
 • otwarcie się na współpracę z branżą IT w zakresie wdrażania nowych technologii i tworzenie nowych, dedykowanych rozwiązań
 • nawiązanie współpracy z ekspertem dziedzinowym w zakresie komercjalizacji produktów na rynku polskim i międzynarodowym
 • poszerzenie wiedzy na temat sektora publicznego, zamówień publicznych, wyzwań w tym sektorze oraz jego zwyczajów biznesowych (występowanie w roli sprzedającego)
 • zarządzanie projektem z wykorzystaniem metodyk zwinnych
 • rozwój kompetencji chmurowych w organizacji
 • nadanie wysokiego priorytetu jakości danych, budowa narzędzi do kontroli jakości danych

LESSONS LEARNED

misja publiczna

Spółce publicznej nie wolno komercjalizować produktów, chyba że dzieje się to we współpracy z firmą handlową.

misja publiczna

Agile Project

Kolejne obszary w firmie mogły wdrożyć metody i narzędzi Agile Project Management. Wykorzystanie doświadczeń zdobytych w innych projektach realizowanych w partnerstwie z firmami biznesowymi.

Agile Project

outside the box

Wzmocnienie wizerunku wiodącej firmy wodociągowej w Polsce. Wyjście poza ramy naturalnego monopolu, gdzie celem MPWiK nie było tylko zaspokojenie potrzeb, ale także opracowanie produktów dla przemysłu wodnego w Polsce i na świecie.

outside the box