BIG IDEA

ESG w Grupie LUX MED

Dzielenie się ekspercką wiedzą medyczną i budowanie świadomości związku miedzy stanem środowiska i zdrowiem. Działania profilaktyczne na polu społecznym i środowiskowym w ramach społecznej odpowiedzialności.

STATUS: trwa

O FIRMIE

Grupa LUX MED – firma z sektora prywatnej opieki medycznej, część międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług zdrowotnych na całym świecie. Zapewnia opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2,5 mln pacjentów. Posiada 260 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Zatrudnia ponad 18 000 osób, w tym około 8000 lekarzy.

Grupa LUX MED w codziennej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Jedną z pierwszych podjętych przez firmę akcji była zainicjowana w 2011 r. kampania „Umiem pomóc”, skierowana do uczniów szkół podstawowych i co roku odbywająca się w innym mieście. W kolejnych latach do szkoleń dodano bezpłatną aplika­cję, w której można znaleźć wszelkie informacje dotyczące udzie­lania pomocy w nagłych wypadkach.

W zakresie zrównoważonego rozwoju grupa planuje m.in. wymianę floty samochodowej, aby w ciągu trzech lat przesiąść się na pojazdy niskoemisyjne. Ponadto LUX MED nabywa energię elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł oraz na bieżąco kontroluje ślad węglowy organizacji i poszukuje sposobów jego redukcji.

Cele projektu

  • profilaktyka zdrowotna i środowiskowa
  • zmiana filozofii prowadzenia działalności – dążenie do tego, aby wszystkie decyzje biznesowe były podejmowane przez pryzmat zrównoważonego rozwoju

Okiem menadżera

Anna Rulkiewicz
Prezes Grupy LUX MED

Nie ma już miejsca na biznes, który nie zwraca uwagi na swój społeczny i środowiskowy wpływ. Na polu społecznym szczególnie chętnie dzielimy się naszą ekspercką wiedzą medyczną. Myśląc o środowisku, obserwujemy postępujące zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza czy wyczerpujące się zasoby. Są to zjawiska, do których przyczynia się człowiek. Mając poczucie odpowiedzialności, nie zastanawiamy się czy jako firma powinniśmy podejmować działania prośrodowiskowe, tylko jak zrobić to najbardziej efektywnie. Troskę o środowisko traktujemy jako szczególny rodzaj profilaktyki zdrowotnej – nie możemy mówić o zdrowym człowieku bez zdrowego środowiska.

Nowe zdolności organizacji

  • proaktywne podejście pracowników – podczas wspólnego planowania działań społecznych i środowiskowych pracownicy mają okazję wyjść poza podstawowy zakres obowiązków
  • wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, np. dotyczącą oszczędzania zasobów, pracownicy przenoszą do domu i wykorzystują w codziennym życiu

Najważniejsze etapy

  • przypisanie uporządkowania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju do Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i PR
  • zaangażowanie przedstawicieli różnych departamentów w planowanie działań społecznych i środowiskowych
  • powołanie EkoGrupy (analiza pomysłów na działania ekologiczne, tworzenie listy działań proekologicznych podejmowanych przez firmę)

Mierzalne efekty

blisko  0 uczniów

szkół podstawowych uczestniczących w szkoleniach z pierwszej pomocy w ramach kampanii „Umiem pomóc” (od 2011 r.)

0 pobrań

aplikacji mobilnej „Pierwsza pomoc” zawierającej wskazówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy

0 uczestników

1. edycji akcji „Healthy Cities” (zachęcanie do kształtowania zdrowych nawyków i troski o środowisko)

LESSONS LEARNED

odpowiedzialność

Przypisanie odpowiedzialności za zagadnienia zrównoważonego rozwoju do konkretnej komórki ułatwia planowanie działań i umożliwia prowadzenie ich w sposób strategiczny. Bez przypisania tej odpowiedzialności ewentualne punktowe oddolne akcje nie będą kompleksowe i nie wykorzystają potencjału organizacji.

odpowiedzialność

kompetencje

W planowaniu działań CSR warto zastanowić się nad kompetencjami w firmie i dzielić się nimi z interesariuszami – w przypadku LUX MED unikalną kompetencją jest szeroka wiedza medyczna.

kompetencje

zaangażowanie

Zaangażowanie pracowników w planowanie działań jest dobrym sposobem na wzmocnienie roli zagadnień Environmental, Social, Corporate Governance wewnątrz organizacji.

zaangażowanie